Veterinární ordinace Štramberk

Upozornění: 
Ordinační doba : Pondělí, Středa, Pátek 10 - 12hod 16 - 19hod. Úterý - pouze na objednání Čtvrtek - operační den.

Veterinární ordinace ve Štramberku je soukromé veterinární zařízení, jehož vznik se datuje od roku 1991. Jedná se o první soukromou veterinární ordinaci, která vznikla v tomto regionu po roce 1989.

Toto pracoviště je od svého vzniku zaměřeno na problematiku medicíny v zájmových chovech (malá zvířata). V současné době je řešena problematika v chovech psů a koček.

Zabýváme se zde interní medicínou, klinickou diagnostikou, preventivní medicínou, chirurgií měkkých tkání, akutní medicínou, dermatologií, preventivní stomatologií, gynekologií, urologií, porodnictvím, diagnostikou a terapií dalších orgánových soustav.

Další oblastí zájmu je poradenství ve výživě psů a koček, dietetika, prodej superpremiových krmiv a klinických diet od světových značek.

Najdete nás v Dolní ulici v sousedství hotelu Roubenka v malebném prostředí s překrásným výhledem na Moravský betlém.

Těšíme se na Vaši návštěvu a budeme se snažit nezklamat Vaši důvěru.

Pohotovost : tato ordinace nedrží pohotovotní službu.

Prodej krmiv Royal Canin Moje ordinace prodává krmiva Royal canin v řadě Vet care (Veterinary) a klinické diety téže značky. Jedná se o špičková krmiva pro psy a kočky dostupná na našem trhu. Informace o krmivech a možnostech využití zde.

 

8. Říjen

Povinné čipování psů od 1.1.2020 neobsahuje povinost majitele registrovat a evidovat svého psa. Tuto povinost nemá ani veterinární lékař, který psa načipuje. Součástí některých čipů je i bezplatná registrace na některých stávajích registrech. Jako příklad uvádím www.pet2me.eu. Registr poplatných registrací je např. Národní registr majitelů zvířat - www.narodniregistr.cz. V mé ordinaci všechny psy, kteří budou načipováni BEZPLATNĚ registruji na stránkách petpas.vetkom.cz. Jedná se stránky, které vytvořila Komora veterinárních lékařů k registraci Petpasů - mezinárodních očkovacích průkazů. Tyto stránky jsem přístupné veřejnosti na adrese www.vetkom.cz. Informace, které tyto stránky poskytují v sekci pro veřejnost jsou omezeny pouze na informaci, zda je zvíře vedeno v tomto registru. Informaci o zvířeti a majitele jsou poskytovány pouze veterinárním lékařům po přihlášení do zabezpečené části. Chápu, že pokud není vytvořen celostátní registr zvířat s povinnosti evidovat zde svá zvířata(psy, kočky..) jedná se alespoň o alternativu evidence vašich mazlíčků.

9. Květen

Povinné čipování psů od roku 2020

 

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon.

Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, ale nechat svého psa očipovat.

Není se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.

 

17. Květen

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) 

Veterinární ordinace MVDr.Milan Přibil IČ 41051726 (dále jen „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je MVDr.Milan Přibil, sídlem ul.Dolní 964, 74266 Štramberk, IČ 41051726. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu pribil@iol.cz

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Ve veterinární ordinaci jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:

(i)    potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče - pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.

(ii)  zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava - protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště a datum narození zákazníka; protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladůapod.;

(iii)  zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu ordinace – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;

(iv)  zákazník se zpracováním souhlasí– v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétníco do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat. 

 

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

 

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární ordinace zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu,  poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče. 

 

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/Zákazníky, kteří navštívili veterinární ordinaci poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout. 

 

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností ordinace stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

 

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

WAI_LIAN_CONTENT_1